Yazar: Politik Akademi

AB Düzeyinde Temel Sosyal Hakların Korunması

Avrupa Birliği’nde sosyal politika alanında temel hakların oluşturulması ve bu alanda gelişmenin sağlanabilmesi uzun bir sürede ve belirli bir aşama ile kaydedilmiştir. Başlangıçta ekonomik bütünleşme amacıyla kurulan topluluk, derinleşme- genişleme süreci içerisinde sosyal ve siyasal haklara da önem vermiş, günümüzde siyasal bütünleşmesini tamamlama yolunda ilerlemektedir. Sermaye değişim paradigması ve üretim modellerinin değişmesi ile birlikte, toplulukta sosyal haklar alanında bir takım düzenlemeler yapılmıştır. 1989 yılında, çalışanların temel sosyal hakları topluluk şartı ile birlik düzeyinde sosyal haklar ve sosyal politika alanında önemli bir adım atılmıştır. Küreselleşmenin hız kazanması ve dünyada meydana gelen küresel değişimler ile birlikte sosyal hakların ve sosyal politikanın...

Read More

Avrupa Vatandaşlığı ve Vatandaşlık Hakları

Avrupa Birliği vatandaşlığı, siyasi bütünleşmenin hızlanması yolunda önemli bir adım olarak görülmektedir. Avrupa birliği, vatandaşlar olmadan inşa edilemez, ancak vatandaşların haklarına ve fikirlerine dayanan sistemle Avrupa birliği inşa edilebilir. Bu bağlamda, Avrupa vatandaşlığı ve vatandaşlık hakları, AB bütünleşme sürecinin en önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Avrupa vatandaşlığı ilkesi, demokrasi açığı ve meşruiyet gibi en ciddi sorunlarının çözümü olarak düşünülmekte, Avrupalılık bilinci ve kimlik oluşturma sürecinin oluşmasında önemli bir girişim olarak görülmektedir. Avrupa vatandaşlığı kavramı uzun bir geçmişe sahip olmamasına rağmen üzerinde akademik anlamda çok durulan bir kavram değildir. AB vatandaşlığı fikrinin temelleri daha öncelere dayansa da, bu kavrama ilişkin yasal zeminin hazırlanması Maastricht Antlaşmasının yürürlüğe girmesi ile tamamlanmıştır. Bu antlaşmada AB vatandaşlarının hakları belirtilmiş, bütünleşme süreci içerisinde bazı değişiklikler olmuştur. Son olarak Lizbon antlaşması ve temel haklar şartı, Avrupa Birliği vatandaşlarının haklarını güçlendirmiştir. 1. Avrupa Vatandaşlığı Maastricht Antlaşması ile getirilen ‘’ Avrupa Vatandaşlığı ‘’ kavramı, tüm Avrupa vatandaşları tarafından kullanılacak bazı hakları ifade etmektedir. 1993 yılında Maastricht Antlaşması ile kabul edilmiş ve birliğin temel amaçlarından biri haline gelen AB vatandaşlığı, Amsterdam Antlaşması(1997) ile birlikte Avrupa Birliği vatandaşlığının kapsamı genişletilmiştir. Avrupa vatandaşlığı alanında Maastricht Antlaşması ile atılan ilk adımdan sonra, 1997 tarihli Amsterdam Antlaşması ile bu ilke biraz daha geliştirilmiştir. Amsterdam Antlaşması ile tanınan haklardan en önemlisi, AB kurumlarına herhangi bir resmi Avrupa dili ile yapılan başvuruda aynı dilde cevap almaktır. Maastricht Antlaşması’nda göz ardı edilmiş olan ‘’ dil ‘’...

Read More

Uluslararası İlişkiler Konseyi 10. Yıl Kongresi

Uluslararası İlişkiler Konseyi tarafından 2005 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’nin altıncısı, UİK’in kuruluşunun 10. yıldönümü çerçevesinde, “Türkiye’de Uluslararası İlişkilerin Dünü, Bugünü, Geleceği” ana temasıyla ve Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle, 17-20 Nisan 2014tarihlerinde Çeşme/İzmir’de gerçekleştirilecektir. Kongre Temaları:  Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği’nin kuruluşunun onuncu yılı vesilesiyle gerçekleştirilecek Kongre’de Uluslararası İlişkiler disiplininin dünü, bugünü ve geleceğine yönelik geleneksel ve güncel tartışmalar ele alınacaktır. Bütünlükçü bir yaklaşımla, Uluslararası İlişkiler alanındaki kurumsal, kuramsal ve metodolojik çalışma ve gelişmelerin, eğitim-öğretim faaliyetlerinin, yayıncılığın ve komşu disiplinlerle geçişkenliklerin tartışılacağı Kongre’de bildiri sunmak isteyen öğretim elemanları ve doktora öğrencileri aşağıda belirtilen temalarda bildiri ve panel özetleri gönderebileceklerdir.  Uluslararası İlişkiler çalışmalarında metodoloji ve yöntem Dünyada ve Türkiye’de kuramsal çalışma Uluslararası İlişkiler bölümleri lisans müfredatları Uluslararası İlişkiler yüksek lisans program ve tezleri Türkiye’de Uluslararası İlişkiler doktorası yapmak Uluslararası İlişkilerde Bologna sürecine uyum Uluslararası İlişkilerde yeni öğretim teknikleri Uluslararası İlişkilerden mezun olmak ve kariyer imkanları Uluslararası İlişkilerde yayın yapmak Uluslararası İlişkiler yayıncılığı Uluslararası İlişkiler ders kitapları Uluslararası İlişkilerde araştırma projelerinin yürütülmesi Uluslararası İlişkilerde atama-yükseltme kriterleri Uluslararası İlişkilerde kurumsallaşma Uluslararası İlişkilerde akademi-medya ilişkisi Uluslararası İlişkilerde akademi-devlet ilişkisi Uluslararası İlişkilerde düşünce kuruluşlarının rolü Uluslararası İlişkilerde bölge çalışmalarının yeri Uluslararası İlişkilerin alt temaları ve disiplinleri (Ekonomi-Politik, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi, Güvenlik Çalışmaları, Bölge Çalışmaları) ile geçişkenlikler Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininin geleceği   Önemli Tarihler: Bildiri ve Panel Özetleri için Son Tarih: 1 Aralık 2013...

Read More

Orta Doğu’da Toplum, Siyaset ve Barış Kongresi

Orta Doğu, sahip olduğu kültürel derinlik ve tarihsel hafızasıyla insanlık tarihinin en önemli medeniyet havzasının başında gelmektedir. Yerleşik hayata geçişin, ticaretin ve tek Tanrılı dinlerin çıkış noktası olan Orta Doğu günümüzde de sivil halk hareketlerinin merkez üssü konumunu sürdürmektedir. Nitekim 2010 yılının sonlarında başlayan ve “Arap Baharı” olarak isimlendirilen halk hareketleri, Ortadoğu’nun bir kez toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerinin yeniden derinlemesine irdelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda Uluslararası Orta Doğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR) ve IMPR Okul tarafından organize edilen, 8-9 Mayıs 2014 tarihlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü’nde düzenlenecek olan “Orta Doğu’da Toplum, Siyaset ve Barış Kongresi”, Orta Doğu’yu ve...

Read More

Euro Krizinin Kurum ve Politika Çerçevesinde İncelenmesi

Euro Krizinin Kurumlar ve Politikalar Çerçevesinde İncelenmesi Giriş 2007 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde başlayıp, domino etkisi ile diğer ülkeleri de etkileyen finansal kriz, Avrupa Birliği ( AB) üye ülkelerinde de etkisini derin bir şekilde göstermiştir. 2008 yılından itibaren borç krizine dönüşen küresel kriz, Avrupa birliğinde Euro Krizi olarak anılmaktadır. Euro bölgesindeki ülkelerin birbirlerine karşılıklı bağımlı olması bazı birlik ekonomi politikalarının üye devletlerden alınıp, ulus-üstü düzeyde yönetilmesi, ülkelerin ekonomi yönetimlerini güçleştirmiş ve bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerin aşırı borç krizi, bütçe açığı gibi makroekonomik sorunların yanında, Avrupa Birliği’nin yapısal problemleri nedeniyle de kriz derinleşmiş ve krize karşı yapısal önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu makalede genel olarak, Euro krizinin nedenleri, bu nedenler çerçevesinde kriz sürecinde Avrupa Birliği tarafından alınan yapısal önlemler incelenmiştir. Son olarak Avrupa Birliği’nin geleceğine yönelik bazı senaryolar üzerinde durulmuştur. Küresel Krizin Avrupa Birliğine Etkileri- Euro Krizi Geçtiğimiz son birkaç yılı Avrupa Birliği(AB) için ekonomik krizle mücadele yılı olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Başta Yunanistan, İspanya ve İtalya olmak üzere bazı üye devletlerin karşı karşıya kaldıkları ekonomik kriz boyunca Avrupa Birliği, ekonomik sorunlara ve bu kapsamda oluşturulacak mali, finansal ve kurumsal politikalara daha fazla odaklanma ihtiyacı hissetti.1 2008 yılı Eylül ayında, ABD’nin dördüncü büyük yatırım bankası olan Lehman Brothers’ın iflas etmesiyle patlak veren kriz, kısa sürede tüm dünyaya yayılarak küresel çapta bir mali ve reel sektör krizine dönüşmüştür. Krizin olumsuz etkileri...

Read More

Twitter’da Takip Edin!

Arşivler