Kategori: Siyaset Bilimi

Uluğ Nutku “Tanrı İnancı ve Felsefe”

2000 yılından bu tarafa düzenlenen ve Assos’un yeni muhayyilelere fırsat sağlayan dinginliğiyle her geçen yıl biraz daha demlenen, kıvam tutturan Assos’ta Felsefe etkinliğine Politik Akademi kordinatörleri olarak katıldık, güzel izlenimlerle döndük. Şubat ayında düzenlenen ve konu başlığı “Felsefe, Tanrı ve Din” olarak belirlenmiş olan etkinliğin ertesinde pek saygıdeğer Uluğ Nutku Hocamıza konuşmasının metnini yayınlama talebimizi ilettik, sağolsun bizi kırmadı. Konuşmasında bize yeni ufuklar gösteren ve bizi bu konu üzerinde düşünmenin farklı imkanlarından haberdar eden Sayın Uluğ Nutku’ya teşekkürü bir borç biliriz. Uluğ Nutku: Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden emekli olmuştur. (Profesör). Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır....

Read More

Orta Doğu’da Din, Siyaset ve Siyasal İslam

Din ile devlet arasındaki ilişki geçen zamanla değişim göstermekle birlikte tam anlamıyla kopmuyor. Özellikle Orta Doğu’da dinin devlet üzerinde, devletin de din üzerinde etkileri olduğunu ve hatta Arap Baharı’yla birlikte bu etkileşimin arttığını söyleyebiliriz. Orta Doğu’da dinin yeniden siyasetle ilişki içerisine girmesinde, “Siyasal İslam”ın üstlendiği rol önemlidir. Siyasal İslam farklı şekillerde tanımlanabiliyor olsa da Orta Doğu söz konusu olunca bu kavramı “bir toplumun veya bir ülkenin siyasi, toplumsal ve ekonomik hayatını şekillendirmek için İslami referanslara başvurması” olarak tanımlayabiliriz. Yakış’a göre, söz konusu tanımın kapsamına ilişkin ilk husus, siyasal İslam’ın, bir hedefi gerçekleştirmek uğruna şiddete başvurmayı içermiyor olmasıdır. İkinci husus ise, siyasi bir parti gibi örgütlenmemiş toplumsal hareket veya birliklerin programlarını kapsayıp kapsamadığına ilişkindir. Tahrir Meydanı’nda protesto gösterisi düzenleyen ya da düzenlenen protesto gösterisine katılan Tahrir Meydanı Gençlik Hareketi gibi örgütlenmeler bu kapsama girmemektedir.[1] Yani,  “Siyasal İslam”ı kısaca İslam’ın kurallarına ilişkin çeşitli derecelere dayanan ve usule uygun şekilde kurulmuş bir siyasi parti veya bir birlik yahut bir hareket tarafından tasarlanmış siyasi bir program olarak tanımlayabiliriz. Orta Doğu’da İslamcı hareketlerin kazandığı ivmenin bir sonucu olarak, yeni bir safhaya giren din ve devlet arasındaki etkileşim Siyasal İslam kavramını gündeme yeniden taşımıştır. Bu süreçte Siyasal İslam, rejimlerin meşruiyet temellerini zorlayan ve siyasal iktidara karşı etkin bir muhalefet ve muhtemel bir alternatif olarak, Ortadoğu ülkelerinde yaşayan insanların siyasal iktidara katılım taleplerinin şiddetle reddedilmesi ve bastırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Dağı’ya göre Müslüman Kardeşler, Hizbullah örneklerinde de...

Read More

Jean-Jacques Rousseau ve Antropoloji

Aydınlanmanın yeni entelektüeller kuşağı informel kulüplerde bir araya geldi, sanat, felsefe ve toplumsal konuları tartıştılar. Özel mektuplar, günlükler; gazetelere, dergilere, romanlara dönüştü. Din ve tanrının toplumsal yapıdaki yerini zaman içinde akıl aldı; geleneksel dinsel inançlar hızla batıl inançlar durumuna; daha iyi bir toplumun ve aklın egemenliğinin yolundaki engellere dönüştü. “Aşkın” akla erişemeyenler bu akla erişenlerce bir akıl hiyerarşisinin alt basamaklarına terk edildi. Üstün akıl yetileriyle donatılmış Avrupa diğer toplumların, kültürlerin üzerine eğilmeye ve bu çerçevede kuramlar üretmeye başladı. İnsanın ne olduğuna, toplumsal dinamiklere, ilerlemeyi ortaya çıkaran koşullara dair pek çok kuramın temelleri bu dönemde atıldı. Antropoloji bilimini yaratma yolundaki...

Read More

Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay ile Demokrasi Üzerine

Politik Akademi: Size göre demokrasinin tanımı nedir? Günümüzde uygulanan demokrasi modellerinden hangisinin daha başarılı olduğunu söylemek mümkün, ? (Klasik, liberal, sosyal demokrasi uygulamaları açısından.) Ali Yaşar Sarıbay: Sondan başlayayım, hiçbirisi başarılı değil benim demokrasi anlayışıma göre. Çünkü demokrasiden kastedilen eşitliktir aslında. Eşitlik dediğimiz zaman da akla iki tür eşitlik gelebilir. Biri pasif, diğeri ise aktif eşitliktir. Demokrasideki eşitlik, yani uygulanan şekliyle klasik, liberal veya sosyal demokrasi dediğimiz şey pasif eşitlik üzerine oturtulan bir demokrasi anlayışıdır. Biçimseldir bir anlamda. Yani, bir takım fırsatları kişilere, gruplara tanımak ve bununla yetinmek. Fakat aktif eşitlik, politik özne olarak insanların kendi taleplerini kendi gerçekleştirmeleri...

Read More

Twitter’da Takip Edin!

Arşivler