İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Terör ve Terörizm Türleri

Terör Nedir?

Terör: Bir yasadışı ideoloji etrafında örgütlenen birden fazla kişinin, şiddet eylemleri temelinde mevcut siyasal iktidarı ve rejimi hedef alan faaliyetleridir. TDK sözlüğünde ise Terör yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş olarak tanımlanmıştır. 1937 Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Uluslararası  Sözleşme’nin 1. maddesinde ise :

Bireylerin ya da bir bireyler grubunun ya da umumi halkın zihninde bir terör hali yaratmak için tasarlanmış ya da planlanmış bir devlete karşı yöneltilmiş kriminal eylemlerdir.[1]

şeklinde tanımlanmıştır. Terör en temelde bir siyaset biçimidir hem de en radikal türden bir siyaset yapma biçimidir.[2]Alçak gerilimli savaş ta denilmektedir nedeni ise hedef olan kitlenin savaşa hazır ve istekli olmamasıdır.[3] Yine terör eylemlerinde güçsüz devletler güçlü devletlere karşı bu yöntemi kullanmaktadırlar. Terör daha çok devlet altı grupların kendi devletlerine, güçsüz devletlerin güçlü devletlere karşı kullandığı bir tehdit eylemidir.

Terör eyleminde önemli olan eylemin kendisinden ziyade yarattığı etkidir. Yaratılan can ve mal kaybı da bu noktada önem taşımamaktadır çünkü terörün amacına ulaşmasını sağlayan da bu etkidir. Örneğin bir yılda terörden ölen insan sayısı adi suçlardan ölen insan sayısından daha azdır ancak burada da terör eyleminin yarattığı manevi tahribat önem kazanmaktadır. Bir örnekle somutlaştırmaya çalışırsak örneğin Türkiye’de herhangi bir bakanlığın veya önemli tarihsel miraslarımızdan Topkapı Sarayı’nın ya da Anıtkabir’in bombalanmasının yaratacağı manevi tahribat gücü bombalama eyleminin kendisinden de orada ölen kişi sayısından daha önemli olacaktır.

Terörün amacı belirlenen hedeflere ulaşmak için bir korku iklimi yaratmak, toplumda ve kişilerde korku, panik ve ümitsizlik duygusu yaratarak devlete olan güveni ortadan kaldırmak, sosyal bütünlüğü bozmak ve bu yolla toplumsal düzeni bozarak istediği hedeflere ulaşmaktır.[4] Terörün amaçlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir [5]

 • Halkı veya hedef topluluğu korkutup dehşete düşürmek
 • Yerleşik otoriteyi tahrip etmek (Terörist masum kitle ayrımı yapmadan baskı yöntemlerine başvurmasını sağlamak)
 • Otoriteye veya düzene karşı olan güçleri harekete geçirmek
 • Kamuoyunu olumlu(kendi lehine) veya olumsuz (otorite aleyhine) yönlendirmek
 • Siyasal güç odaklarını eline geçirmek ve var olan yönetimi devirmek

Terörizm Türleri Nelerdir?

 • Ulusal Terör: Devletin ülkesi içinde meydana gelen, dış kaynaklı hiçbir terör örgütü ile işbirliği içinde bulunmadan gerçekleştirilen ve başka bir devletin veya şahsın menfaatini veya zararını hedef almayan eylemlerdir. Devletin hukuki düzenini hedef almaktadır.[6]
 • Devlet Terörü: Bir devletin kendi ülke sınırları içinde kendi vatandaşlarına karşı uyguladığı sistematik şiddet eylemleridir ve aynı zamanda devlet aktörleri tarafından İnsan Hakları Hukuku ihlali içinde gerçekleştirilen kapsamlı, yaygın, sistematik şiddet kullanımıdır.[7]
 • Politik Terör: Politik amaçlar için toplumda korkuyu teşvik etmek için yapılan şiddet eylemleridir.
 • Uluslararası Terör: Uluslararası sonuç doğuran terörist eylemlerdir. Ulusal bir sisteme ülke dışından yöneltilen bir şiddet veya şiddet yüklü tehdit eylemidir.[8]

a) Devlet Destekli Uluslararası Terör: Devletler veya devletlerle ilişkili ulus altı gruplar tarafından stratejik, politik, dini amaçlara ulaşmak için hedef toplum üzerinde korku ortamı yaratmaya yönelik şiddet eylemleridir.[9]

       b)Devlet Destekli Olmayan Uluslararası Terör: Terörist eylemde saldırgan ve mağdurun farklı tabiiyete sahip olması, eylemin birden fazla devlet ülkesinde gerçekleştirilmesi, terörist eyleme yabancılık unsuru katsa da devlet desteği olmadığı için devlet destekli sayılmamaktadır.[10]

 • Uluslarötesi Terör: Devlet dışı aktörlerin uluslararası düzeyde şiddet eylemlerine karışmasını ifade eden terör türüdür. Uluslarötesi Terörü uluslararası terörden ayıran nokta gerçekleştirilen eylemlerin herhangi bir devlet tarafından yönetilememesi ve kontrol edilememesidir.[11]
 • Etnik Terör: Etnik terör diğer terör türlerine göre daha radikal diyebileceğimiz bir terör türüdür. Çünkü diğer terör türlerine göre daha fazla şiddet içermektedir. Amaca ulaşmak için daha fazla şiddet kullanılmaktadır.[12]


[1] FatmaTaşdemir, Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Ülkeleri Dışında Münferiden Güç Kullanma Yetkisi, TC Ankara Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Ankara, 2005,syf: 25

[2] Doğu Ergil, Uluslararası Terörizm, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 47 ,Sayı: 3, syf:1

[3]  Doğu Ergil, agm, syf:1

[4] Doğu Ergil, agm, syf:1

[5] Doğu Ergil, agm, syf:2

[6] Ahmet Hamdi Topal, Uluslararası Hukukta Devlet Destekli Terörizme Karşı Kuvvet Kullanma Yetkisi, TC Ankara Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, Ankara, 2004,syf: 45

[7] Ahmet Hamdi Topal, agm, syf: 68

[8] Ahmet Hamdi Topal, agm, syf: 69

[9] Ahmet Hamdi Topal, agm, syf: 71

[10] Ahmet Hamdi Topal, agm, syf: 71

[11] TAŞDEMİR Fatma, agm, syf:39

[12] Abdulkadir Baharçiçek, Etnik Terör ve Etnik Terörle Mücadele Sorunu, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10 Sayı : 1, Sayfa:11-27,

Bir yorum

 1. Emre Uğur Emre Uğur 09/11/2013

  Yazınız söylemsel olarak çok sıradan.Dikkatinize sunarım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir